Ons privacy beleid

Privacy & Cookie

Laatste wijziging op 26 november 2018

www.shop.destrooper.com

1.  Algemeen

De Biscuiterie Jules Destrooper, met maatschappelijke zetel te Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0426.191.967 hierna “Biscuiterie Jules Destrooper” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website shop.destrooper.com.

Biscuiterie Jules Destrooper leeft als Belgische vennootschap de Belgische geldende wet- en regelgeving na waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) met inwerkingtreding op 25 mei 2018.
Wij garanderen dat de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG nageleefd wordt. 

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden
2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: shop@julesdestrooper.com

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Biscuiterie Jules Destrooper en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP-adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internetpagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Biscuiterie Jules Destrooper aan Biscuiterie Jules Destrooper dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking
3.1.      Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website.
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren.
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
3.2.      Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Biscuiterie Jules Destrooper hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan shop@julesdestrooper.com.

3.3.      Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Biscuiterie Jules Destrooper.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan shop@julesdestrooper.com of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Dit onverwijld en binnen de maand.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Biscuiterie Jules Destrooper mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Biscuiterie Jules Destrooper. 

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan shop@julesdestrooper.com. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6.1. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Jules Destrooper heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren.

Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Ogone dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Jules Destrooper krijgen uw krediet kaart nummer niet te zien.

Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Jules Destrooper is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Jules Destrooper of Het Comité van Toezicht van het BDMV (e-mail: comite@bdma.be of per post op dit adres: BDMV/Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel).

Biscuiterie Jules Destrooper heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Biscuiterie Jules Destrooper aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Biscuiterie Jules Destrooper houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Biscuiterie Jules Destrooper niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Biscuiterie Jules Destrooper. Biscuiterie Jules Destrooper is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Biscuiterie Jules Destrooper raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

8. Cookies
8.1.      Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via shop@julesdestrooper.com

8.2.      Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

8.3.      Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4.      Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan deze cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via je browserinstellingen en aldus je toestemming intrekken.

8.5.      Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.      Meer informatie over cookies

Internet Advertising Bureau
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terugvinden:http://www.youronlinechoices.eu

8.7.      Welke cookies gebruiken wij op www.shop.destrooper.com

Functionele cookies

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

Taal

www.shop.destrooper.com

Gebruikersvoorkeur taal

1 dag

Registratie

www.shop.destrooper.com

Login of registratie

1 dag

Niet-functionele cookies

Naam

Domein

Inhoud en doel

Geldigheid

Google Analytics

www.shop.destrooper.com

Analytics

1 jaar 6 maand

Google Analytics

www.shop.destrooper.com

Bestanden Google Analytics

6 maand

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Biscuiterie Jules Destrooper jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.